ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN

Het vervoer van personen en/of van hun bagage met de Airport Express Bus wordt beheerst door de hierna vermelde algemene vervoersvoorwaarden, die elke passagier geacht wordt gelezen en aanvaard te hebben.  Een kopij van deze algemene vervoersvoorwaarden kan aangevraagd worden bij de buschauffeur of op het hierna vermelde adres.

Artikel 1: Toegelaten passagiers

 

Airport Express is een shuttle, uitsluitend voor:

  • Vertrekkende of aankomende luchtvaartpassagiers van de luchthaven van Zaventem en hun begeleiders
  • Personeel tewerkgesteld op de luchthaven van Zaventem

Enkel passagiers in het bezit van een luchthavenbadge of een ander bewijs van tewerkstelling op de luchthaven van Zaventem, instapkaart, vliegticket of vergelijkbaar reisdocument worden toegelaten gebruik te maken van het vervoer met de Airport Express. Deze bewijsstukken worden eveneens aanvaard voor de begeleiders van luchtvaartpassagiers.

 

Artikel 2: vervoersbewijs en controle

Elke passagier dient in bezit te zijn van een geldig vervoersbewijs alvorens in de bus plaats te nemen. De tickets zijn te koop via onze website www.airportexpress.be en bij de chauffeur van de bus en dienen op aanvraag van een gemachtigd persoon voorgelegd te worden.

Door het aankopen van dit ticket aanvaardt de passagier onze algemene vervoersvoorwaarden en erkent hij te behoren tot de categorieën passagiers omschreven in artikel 1.

De chauffeur kan de passagiers steeds vragen naar een luchthavenbadge of ander bewijs van tewerkstelling op de luchthaven, instapkaart, vliegticket of vergelijkbaar reisdocument

Boekingen aan boord van het voertuig zijn alleen mogelijk als er voldoende vrije zitplaatsen beschikbaar zijn voor de gehele reis.

Het Btw-tarief van 6% is steeds van toepassing.

Artikel 3:  annulering en wijziging

Tickets aangekocht via de website www.airportexpress.be zijn niet terugbetaalbaar. Een ticket gekocht via de website kan gebruikt worden vanaf 24 uur voor het gekozen vertrekuur tot 24 uur na het gekozen vertrekuur.

Een ticket, aangekocht via de website, kan kosteloos omgeboekt worden naar een andere dag of een ander vertrekuur.

Artikel 4:  beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vervoerder, zijn uitvoeringsagenten of afgevaardigden is beperkt tot een bedrag van 400 EUR per reiziger voor het geheel van zijn bagage, inclusief handbagage, kledij en voorwerpen die de reiziger draagt.

De vervoerder, zijn uitvoeringsagenten of afgevaardigden kunnen in ieder geval nooit aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade of verlies ten gevolge van diefstal, overmacht of vreemde oorzaak.

Artikel 5:  uitsluiting van aansprakelijkheid

De passagier zal handbagage, zoals aktentassen, rugzakken, kleine reistassen, handtassen en dergelijke (niet limitatieve opsomming), en waardevolle goederen en/of documenten zoals juwelen, fotoapparatuur, originele stukken, officiële documenten, reisbiljetten, betaalmiddelen en dergelijke (niet limitatieve opsomming), bij zich houden en niet in de kofferruimte onderbrengen.

De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van handbagage of bagage en van licht breekbare, waardevolle of aan bederf onderhevige goederen.

Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht. Een boete bij het niet dragen zal verhaald worden op de reiziger. Het is niet toegestaan te roken (ook elektronisch), te eten en te drinken aan boord van het voertuig.

 

Artikel 6: aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels

 

De vervoerder, zijn uitvoeringsagenten of afgevaardigden kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels (sterfte inbegrepen) veroorzaakt door hun fout.

In elk geval is hun aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 250.000 EUR per reiziger.

Artikel 7: dienstregeling

De vervoerder zal naar zijn beste vermogen de passagier en zijn/haar bagage vervoeren.

Tijden van vertrek of aankomst, vermeld in de dienstregelingen of elders, worden niet gegarandeerd en maken geen deel uit van de vervoersovereenkomst.

De vervoerder, zijn uitvoeringsagenten of afgevaardigden kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van vertragingen uit welke oorzaak ook.

De passagier kan enkel vervoerd worden mits er voldoende vrije zitplaatsen aanwezig zijn in het voertuig ongeacht de boeking op voorhand of ter plaatse gebeurd is.

Indien het voertuig volzet is en er geen vrije plaatsen meer over zijn, zal de vervoerder trachten, naar best vermogen, een alternatief aan te bieden of een extra voertuig in te zetten.

De vervoerder is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving het vervoer te doen geschieden door een andere vervoerder of met een ander voertuig. De passagier kan nooit aanspraak maken op een schadevergoeding.

Kinderstoeltjes worden gratis ter beschikking gesteld. Deze moeten wel op voorhand aangevraagd worden en hangen af van beschikbaarheid.

Artikel 8: eenzijdige wijziging

De vervoerder behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.

Artikel 9:  klachten en geschillenbeslechting

Alle klachten aangaande betalingen of diensten dienen per aangetekend schrijven (naar onderstaand adres) te geschieden binnen 7 dagen na betalingsbewijs.

Indien en voor zover enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Op alle geschillen met betrekking tot onderhavige algemene vervoersvoorwaarden en met betrekking tot de uitvoering van het vervoer is het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd, zelfs indien er sprake is van meerdere gedaagden.

AIRPORT EXPRESS

Uitgebaat door:

DE DECKER-VAN RIET

Kouterbaan 40, 1840 Londerzeel